Voorwaarden

Artikel 1 ALGEMEEN

 1. Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden.
 2. Onder “de wederpartij”wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts-)persoon, die met onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, dienst vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijge(n) en erfgenamen.
 3. De door de wederpartij gehanteerde eigen voorwaarden blijven onverlet voor zover niet in strijd met de onderhavige voorwaarden. In dat geval zullen onze voorwaarden te allen tijden voorrang hebben, zelfs indien anderszins voorrang bedongen is.
 4. Verantwoordelijkheden van Opdrachtgever
 5. Opdrachtgever dient de juiste en volledige informatie te verstrekken welke nodig is om de opdracht goed uit te voeren. Niet gemelde situaties welke gevolgen hebben voor de montage komen voor rekening van de opdrachtgever.
 6. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat HeineWerken veilig, tijdig en efficiënt de opdracht kan uitvoeren.
 7. Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat de werkzaamheden en leveringen van derden zodanig plaatshebben dat de opdracht ongestoord en zonder vertraging kan worden uitgevoerd.
 8. Indien Opdrachtgever een of meer afspraken, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt is hij gehouden de in redelijkheid hiermee verband houdende schade te vergoeden.
 9. Verantwoordelijkheden van HeineWerken
 10. HeineWerken is verantwoordelijk voor een correcte technische uitvoering van de werkzaamheden en zal daartoe de betreffende voorschriften en regelgeving in acht nemen.
 11. HeineWerken is verplicht de opdrachtgever te wijzen op onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden of op onmogelijkheden in door de opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen, op kenbare gebreken van de (on)roerende zaak waaraan het werk verricht wordt, op gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.

Artikel 2 OFFERTES

 1. Alle door ons gedane offertes, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 2. Toezending van offertes en/of (andere) documentatie verplicht ons niet tot acceptatie van een order. Niet accepatatie wordt door ons zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 14 dagen aan de wederpartij ter kennis gebracht.
 3. Wij behouden ons het recht voor de montage opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel uitsluitend a contant uit te voeren.

Artikel 3 ANNULERING

 1. Indien de wederpartij nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren. Zal het product in rekening worden gebracht, en de montage kosten verloren gaan. In overleg kan HeineWerken evt. de zonwering overnemen.

Artikel 4 PRIJZEN

 1. Al onze prijzen betreffen de overeengekomen montage worden inclusief BTW aangeboden.
 2. Ingeval van verhoging van een of meer der kostprijsfactoren zijn wij gerechtigd om de orderprijs dienstovereenkomstig te verhogen; een en andere inachtnemeing van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften, met dienst verstande dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging zullen worden vermeld.
 3. Wij behouden ons het recht voor vooruitbetaling van wederpartij te verlangen.

Artikel 5 MONTAGE

 1. Montage wordt uitgevoerd tegen de in de offerte overeengekomen prijs, met inachtneming van het onder Artikel 5 D genoemde.
 2. Het met de montage belaste personeel beperkt zich tot het monteren van de geleverde materialen. Wij zijn niet aansprakelijkvoor buiten de opdracht vallend montagewerk.
 3. Indiende montage, door oorzaken buiten onze schuld niet geregeld en/of niet zonder onderbreking kan geschieden of op een andere wijze wordt vertraagd, kunnen wij voor eventuele daaruit voortvloeiende schade niet verantwoordelijk worden gesteld.
 4. Alle wijzigingen in het werk, hetzij door bijzondere opdracht van de wederpartij, het zij veroorzaakt doordat de versterkte gegevens niet overeenstemmen met de werkelijke uitvoering van het werk, behoren wanneer daaruit meerdere of minder kosten onstaan te worden beschouwd als meer- respectievelijk minderwerk.
 5. Meer- en minderwerk worden naar billijkheid verrekend met de betaling van de hoofdsom.
 6. Wij zijn gerechtigd de door ons verschuldigde prestatie(s) in gedeelten na te komen.
 7. Wanneer er schade gemaakt wordt met de montage van een rolluik, wordt de schade herstelt(excl. Kleur).

Artikel 6 ONUITVOERBAARHEID VAN DE OPDRACHT

 1. Indien tijdens de uitvoering van het werk blijkt dat dit ten gevolge van een ons niet bekende omstandigheid of door overmacht niet uitvoerbaar is, dan hebben wij het recht te vorderen dat de opdracht zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering van het werk mogelijk wordt, behoudens wanneer de uitvoering ten gevolge van overmocht geheel onmogelijk zal zijn.
 2. De meerdere of mindere kosten, uit de wijziging van de opdracht voortvloeiende, zullen tussen partijen worden verrekend, waarbij wederpartij wel de reeds (onnodig) door ons verrichte werkzaamheden dient te vergoeden.

Artikel 7 OVERMACHT

 1. Onder “overmacht”wordt ten deze verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd.
 2. Indien naar ons oordeel de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voor doet.
 3. Is naar ons oordeel de overmacht-situatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.
 4. Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, vóórdat van de overmacht veroorzakende omstandigheden is gebleken.
 5. De partij die meent in overmacht(komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.

Artikel 8 OPLEVERING

 1. Onder oplevering van het werk wordt verstaan de feitelijke oplevering aan de wederpartij.
 2. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd als het geheel compleet is uitgevoerd en/of afgemonteerd en daarvan aan de wederpartij mededeling is gedaan.
 3. Indien enig onderdeel buiten schuld van ons niet gelijk met het gereed komen van het gehele werk uitgevoerd kan worden, zal de oplevering toch kunnen geschieden.

Artikel 9 GARANTIE

 1. De montagegarantie op de door HeineWerken gemonteerde producten is 5 jaar op Heroal en Somfy producten, 2 jaar op Huismerk producten. Er is geen garantie op band en/of bandkast. Als bewijs van de montage is de oorspronkelijke factuur vereist. Uitgevoerde reparatiewerkzaamheden die onder de garantie vallen, leiden niet tot een verlening van de garantieperiode.
 2. De garantie op de montage van de geplaatste producten is alleen van toepassing bij normaal gebruik. Uitzonderingen hierop zijn:
  1. Normale slijtage, kerven of krassen, schade als gevolg van stoten of
  2. Ongelukken of oneigenlijk gebruik.
  3. Producten die onjuist of onkundig zijn gebruikt, zijn aangepast of gereinigd op onjuiste wijze of met onjuiste schoonmaakproducten.
  4. Incidentele, indirecte of gevolgschade.
  5. Bij verkoop of verhuur van de woning is de garantie niet overdraagbaar.
  6. De montage van kitwerk valt buiten de 2 of 5 jaar garantie. Hiervoor geld een garantie van 1 jaar.
 3. Als de garantie van toepassing is, zorgen wij dat het probleem verholpen wordt en komen de reparatiekosten, vervangingonderdelen en de arbeids- en reiskosten die nodig zijn om het probleem te verhelpen, voor rekening van HeineWerken. Dit geldt niet voor werkzaamheden die na de montage of aanpassingen door derden zijn uitgevoerd of schade is ontstaan als gevolg van werkzaamhedendoor derden.
 4. De garantie vervalt wanneer:
  1. Opdrachtgever de werkzaamheden en/of materialen betreffende het gebrek aan HeineWerken heeft betaald, terwijl dit gebrek op moment van betaling voor opdrachtgever zichtbaar en/of merkbaar was of
  2. Opdrachtgever na oplevering zelf of door derden enige verandering aan de door HeineWerken verrichtte werkzaamheden en/of geleverde materialen heeft aangebracht

Artikel 10 AANSPRAKELIJKHEID

 1. Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit, voor zover die niet in de wet is geregeld.
 2. Onze aansprakelijkheid zal het totale bedrag van de betreffende order nooit te boven gaan.
 3. Beoudens de algemeen geldende rechtregels van openbare orde en goede trouw, zijn wij niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen, zowel bij de wederpartij als bij derden
 4. In ieder geval zijn wij niet aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt door het gebruik van het geleverde of door de ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de wederpartij het heeft aangeschaft.
 5. Door het enkel monteren zijn wij gevrijwaard tegen alle eventuele aanpsraken van de wederpartij en/of van derden tot betaling van schadevergoeding, ongeacht of de schade is ontstaan ten gevolge van samenstelling en/of fabricagefouten dan wel door enigerlei andere oorzaak.

Artikel 11  RECLAMES

 1. Eventuele reclames worden door ons slechts in behandeling genomen indien zij ons rechtstreeks binnen 2 werkdagen na levering van de betreffende prestatie schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der krachten.
 2. Reclames over facturen dienen eveneens schiftelijk te worden ingediend en wel binnen 5 dagen na de factuurdatum.
 3. Na het verstrijken van deze termijn wordt de wederpartij geacht de factuur te hebben goedgekeurd. Als dan worden reclames niet meer door ons in behanding genomen
 4. Indien de reclame door ons gegrond wordt bevonden, zijn wij uitsluitend verplicht als nog de overeengekomen prestatie te leveren
 5. Indien de reclame door ons gegrond wordt bevonden, schort dit de betalingsverplichting van de wederpartij op, tot op het moment waarop de reclame is afgewikkeld, echter met dien verstande dat dit slecht dat deel van de factuur betreft waarop reclame gegrond wordt geacht.

Artikel  12 BETALING

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling contant of per pin bij oplevering te geschieden zonder enige korting.
 2. Bij een schriftelijk overeenkomst kan middels storting of overmaking op een door ons aangewezen bankrekening, binnen 7 dagen na factuurdatum betaald worden. De op onze bankafschriften aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betaling dag aangemerkt.
 3. Alle door de wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door ons gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.
 4. Ingeval de wederpartij:
  1. In staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseane van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of gedeelte van zijn eigendommen wordt gelegd,
  2. Komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld
  3. Enige uit kracht der wet of van deze condities op hem rustende verplichting niet nakomt,
 5. Nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen, hebben wijdoor het enkel plaatsgrijpen van een der gemelde omstandigheden het recht, hetzij de overeenkomst te ontbinden, hetzij enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van de door ons verleende diensten, terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd ons recht op schadevergoeding van kosten, schade en rente.

Artikel 13 RENTE EN KOSTEN

 1. Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van 1% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag. De Verschuldigde rente zal echter lager zijn dan de op dat tijdstip geldende wettelijke rente.
 2. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het met inbegrip van voornoemde rente door de wederpartij verschuldigde bedrag, met een minimum van € 35,00.

Artikel 14 TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

 1. Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig wordt beschouwd, voortvloeiend uit of verband houdend met deoverkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de bevoegde burgerlijke rechter binnen wiens ambtsgebied onze woonplaats is gelegen, tenzij de kantonrechter bevoegd is.